Real-time data collection and visualizingSběr a vizualizace dat v reálném čase

Team leaders must knowTeam leadeři musí vědět

Basic tool to understand where has manufacturing process reserve and where is space for optimization. Real-time data collection provides look into process minute by minute and helps to understand where are possible improvements for higher process efficiency. Collected historical data allows also prediction of future. When we detect, that some monitored device has increased unplanned maintenance incidents, we know that device is not in optimal operation conditions and we can generate alarm and notify responsible team. All this is in real time available.

We provide implementation of OEE (Overall equipment effectiveness) system with interactive dashboards adjusted to specific customer conditions. Take your production team and show daily on dashboards where was issue yesterday to improve production today.

Základní nástroj k pochopení, kde má výrobní proces rezervu a kde prostor pro optimalizaci. Sběr dat v reálném čase poskytuje pohled na proces minutu po minutě a pomáhá pochopit, kde jsou možná vylepšení pro vyšší efektivitu procesu. Shromážděná historická data umožňují také predikci budoucnosti. Když zjistíme, že některé monitorované zařízení zvýšilo neplánované události údržby, víme, že zařízení není v optimálních provozních podmínkách a můžeme vygenerovat hlášení a upozornit odpovědný tým. To vše je k dispozici v reálném čase.

Poskytujeme implementaci systému OEE (Overall equipment effectiveness) s interaktivními dashboardy přizpůsobenými konkrétním podmínkám zákazníka. Vezměte svůj produkční tým a na řídicích panelech denně ukažte, kde byl problém včera, abyste vylepšili produkci dnes.