Pre-process planning and optimizationPředběžné plánování a optimalizace

Increases productivityZvyšuje produktivitu

We have experiences with optimization of production plan based on several targets like minimize production cost, minimize production time, minimize transitions between different products, taking into account available devices, available personal resources etc... Specific setting depends on individual customer needs it means every optimization is unique. To solve these challenges we are using several of optimization algorithms like genetic algorithm or tabu search together with combination of accelerated GPU calculations to decrease calculation time and increase quality of final production plan.

Máme zkušenosti s optimalizací výrobního plánu na základě několika cílů, jako je minimalizace výrobních nákladů, minimalizace doby výroby, minimalizace přechodů mezi různými produkty, s přihlédnutím k dostupným zařízením, dostupným osobním zdrojům atd... Specifické nastavení závisí na individuálních potřebách zákazníka - každá optimalizace je unikátní. K řešení těchto výzev používáme několik optimalizačních algoritmů, jako je genetický algoritmus nebo tabu vyhledávání, spolu s kombinací zrychlených výpočtů GPU, abychom snížili dobu výpočtu a zvýšili kvalitu konečného výrobního plánu.